برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Walking Dead
WEB-DL - Bluray
IMDb 8.2/10 - 818024
در حال پخش - فصل : 10 - قسمت : 15
5 رای 7٫80

ریک گریمز کلانتر به همراه گروهی از نجات یافتگان در حال فرار در دنیایی مملو از زامبی ها هستند.

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 016 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 243.52 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 947.96 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 297.93 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 547.85 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.07 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.41 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.62 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.7 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.85 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.96 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.98 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.74 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.61 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.38 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.51 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.52 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.92 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.62 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.69 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.62 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.93 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.93 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.71 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.99 MB
ورود به پوشه
فصل 0213 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 226.65 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 672.93 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 248.03 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 447.89 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.2 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.62 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.84 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 448.62 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.01 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.94 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.87 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 449.11 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.84 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.02 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.46 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 448.29 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.95 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.15 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.73 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.33 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.98 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.51 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.82 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.82 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.09 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.85 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.78 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.78 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.1 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.79 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.85 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.88 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.14 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.01 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.76 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.96 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.17 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.75 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.7 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.9 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.01 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.21 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.82 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.69 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.05 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 672.86 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.47 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.33 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.88 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.31 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.47 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.46 MB
ورود به پوشه
فصل 0316 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.24 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.06 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.75 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.23 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.09 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.8 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399.05 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.17 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.76 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.78 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.91 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.35 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.85 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.86 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.8 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.18 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.63 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.71 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.81 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.34 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.96 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.7 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.92 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.23 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.73 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.74 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.88 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.19 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.73 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.2 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.91 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.71 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.95 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.27 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.17 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.75 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399.02 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.85 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.38 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.57 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.63 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.2 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.84 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.72 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.9 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.41 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.92 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.7 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.88 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.04 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.77 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.68 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.84 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.27 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.01 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.72 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.95 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.09 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.81 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.76 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.96 MB
ورود به پوشه
فصل 0416 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.46 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.49 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.67 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.14 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.67 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.68 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.81 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.1 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.77 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.77 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.23 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.01 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.75 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.38 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.21 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.77 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399.08 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.36 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.31 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.81 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399.16 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.21 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.99 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.65 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.81 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.34 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.69 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.84 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.72 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.67 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.67 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.67 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.29 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.97 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.69 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.93 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.03 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.93 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.76 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399.02 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.25 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.75 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.89 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.96 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.31 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.74 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.86 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.95 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.04 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.7 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.65 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 398.65 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.31 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 673.96 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.91 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399.04 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.29 MB
کیفیت : Bluray 1080p حجم : 674.12 MB
کیفیت : Bluray 480p حجم : 198.77 MB
کیفیت : Bluray 720p حجم : 399.11 MB
ورود به پوشه
فصل 0516 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.74 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.73 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.8 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.63 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.67 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.55 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.79 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.93 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 319.01 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.76 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.95 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.69 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.92 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.75 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.84 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 641.04 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.93 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.88 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 641.1 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.2 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.82 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.97 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.97 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.8 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 641.33 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.99 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.25 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.99 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.92 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.94 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.78 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 641.12 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.92 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.21 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.89 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.06 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.76 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.95 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.38 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.98 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.96 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.18 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.92 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 640.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.66 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.97 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.7 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 641.06 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.88 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 319.12 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 937.95 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 233.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 468.19 MB
ورود به پوشه
فصل 0616 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 938.38 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 233.58 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 234 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 468.19 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.78 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.96 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.3 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.96 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.72 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.84 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 938.33 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 233.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 468.05 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.2 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.87 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.71 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 619.1 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.07 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.07 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.77 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.34 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.97 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.89 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.87 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.81 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.57 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.73 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 153.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.74 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 617.98 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.85 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.6 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.92 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.95 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.92 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 619.16 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 309.14 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.79 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.94 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.9 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.83 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.93 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.87 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 618.93 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.97 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 154.27 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.96 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 937.67 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 233.21 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.53 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 467.98 MB
ورود به پوشه
فصل 0716 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 668.87 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 169.97 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 174.86 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 329.45 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 669.38 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 170.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 174.92 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 329.71 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 619.06 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 157.29 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.87 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.95 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 861.93 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 219.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 225.28 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 424.57 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 639.9 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.59 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 167.23 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 315.18 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 721.45 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 183.33 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 188.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 355.28 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 907.74 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 230.66 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 237.28 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 447.12 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 879.7 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 223.57 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 229.8 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 433.32 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 750.8 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 190.77 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 196.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 369.81 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 667.8 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 169.6 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 174.46 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 328.88 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 709.7 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 180.3 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 185.53 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 349.53 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 621.93 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 157.97 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.5 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 306.25 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 682.9 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 173.58 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 178.5 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 336.39 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 679.57 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 172.83 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 177.78 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 334.81 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 623.62 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 158.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.87 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 307.14 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 872.25 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 221.67 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 228 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 429.66 MB
ورود به پوشه
فصل 0816 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 706.43 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 168.66 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 184.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 336.99 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 626.12 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 149.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 163.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 298.61 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.84 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 147.25 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 294.24 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 624.61 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 149.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 163.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 298.08 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 828.9 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.87 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.36 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 395.43 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 693.02 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 165.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 180.92 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 330.58 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 658.37 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 157.18 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 171.83 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 314.13 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 939.54 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 224.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 245.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 448.16 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 850.76 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 203.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 222.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 405.86 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 670.12 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.96 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 174.87 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 319.66 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 683.8 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 163.25 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 178.54 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 326.21 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 688.7 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 164.41 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 179.75 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 328.52 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 642.23 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.32 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 167.66 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 306.38 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 824.33 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 196.76 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 215.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 393.12 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 867.62 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 207.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 226.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 413.83 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 777.65 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 185.59 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 202.89 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 370.93 MB
ورود به پوشه
فصل 0916 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 876.78 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 209.3 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.79 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 418.22 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 675.21 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 202.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 252.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 329.96 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 686.34 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 207.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 292.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 335.39 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 667.9 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 213.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 273.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 326.38 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 680.44 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 279.06 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 370.75 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 346.83 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 933.44 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 266.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 377.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 399.38 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 753.3 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 236.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 326.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 326.16 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 662.29 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 239.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 323.45 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 789.54 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 215.07 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 377.77 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 271.41 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 742.46 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 170.12 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 338.83 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 187.16 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 751.02 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 245.61 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.23 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 280.21 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 664.57 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 266.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 324.88 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 611.19 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.23 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 681.29 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 196.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 273.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 332.81 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 865.16 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 260.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 352.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 423.06 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 694.89 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 187.94 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 248.73 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 347.11 MB
ورود به پوشه
فصل 1015 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 849.38 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 923.26 MB
کیفیت : 480p حجم : 339.36 MB
کیفیت : 720p حجم : 424.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 447.57 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 699.76 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 485.52 MB
کیفیت : 480p حجم : 196.44 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 227.66 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 749.63 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 496.42 MB
کیفیت : 480p حجم : 174.28 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 224.13 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 749.68 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 553.92 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.16 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.86 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 235.11 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 749.59 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 597.08 MB
کیفیت : 480p حجم : 238.24 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 287.86 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 749.38 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 522.95 MB
کیفیت : 480p حجم : 187.56 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.7 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 248.95 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 749.48 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 600.62 MB
کیفیت : 480p حجم : 176.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 233.9 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 899.74 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 794.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 231.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 449.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 363.98 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio حجم : 3.04 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | CasStudio حجم : 1.54 GB
کیفیت : WEB-DL 1080p | AMZN | PerDL حجم : 947 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | AMZN | PerDL حجم : 586 MB
کیفیت : 1080p x264 حجم : 1.16 GB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 1.21 GB
کیفیت : 480p x264 حجم : 379.38 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 711.45 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 489.16 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio حجم : 3.28 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | CasStudio حجم : 2.06 GB
کیفیت : WEB-DL 1080p | Pahe حجم : 750 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350 MB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 6CH | PSA حجم : 569 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 2CH | PSA حجم : 247 MB
کیفیت : 1080p x264 حجم : 560.58 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 706.61 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 183.68 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 334.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 240.67 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 564.23 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 692.17 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 186.69 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 336.98 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 249.47 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio حجم : 3.22 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | CasStudio حجم : 1.98 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 6CH | PSA حجم : 549 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 2CH | PSA حجم : 240 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p | Pahe حجم : 750 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 547.98 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 913.46 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 255.25 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 327.08 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 325.16 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio حجم : 3.13 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | CasStudio حجم : 1.98 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 6CH | PSA حجم : 677.6 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 2CH | PSA حجم : 316.02 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p | Pahe حجم : 750.38 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350.35 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio حجم : 3.57 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | CasStudio حجم : 2.24 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 6CH | PSA حجم : 577.29 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 2CH | PSA حجم : 263.13 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p | Pahe حجم : 950.46 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 450.42 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 201.85 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio حجم : 3.24 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 6CH | PSA حجم : 535 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 2CH | PSA حجم : 237 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p | Pahe حجم : 750 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350 MB
کیفیت : WEB 720p X265 | RMT حجم : 263.89 MB
کیفیت : WEB 480p | RMT حجم : 200 MB
کیفیت : 1080p x264 حجم : 565 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 744.39 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 200.08 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 337.5 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 263.89 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 511.73 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 868.82 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 236.68 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 305.55 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 305.75 MB
دریافت 1 گلدن گلاب
71 برد
200 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

69
دیدگاه بگذارید

avatar
36 موضوعات نظر
33 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
26 نویسنده های نظر
عایرضاشهابکوروشrezaپدرام نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
علی
مهمان
علی

سلام از سایت خوبتون سپاس گزارملطفا کیفیت های psa رو اضافه کنید 

Yasin
مدیر

اضافه شد

amir
مهمان
amir

سلام لطفا از فصل 1 تا 8 هم بذارید

Yasin
مدیر

سلام
بزودی اضافه شد

حسام
مهمان
حسام

سلام. سریال Mr.Robot فصل جدیدش از امروز شروع میشه. اونم میزارین ریپ psa رو؟

Yasin
مدیر

بله اضافه میشه

hamid
مهمان
hamid

سلام خواستم بپرسم نسخه رسمیش هستش ؟ لطفا کیفیتهای 720 و 1080 وب دی ال آمازون رو قرار بدید… اگر هم مقدور هست کیفیت حجم بالای ntb

Yasin
مدیر

سلام دوست عزیز
هنوز منتشر نشدن به محض انتشار اضافه میشه

WN
مهمان
WN

سلام. کاش یه مترجم داشتید تا زیرنویس سریال های پربیننده ای مثل این رو زودتر زیرنویس میکردید…ترجمه فارسی کل فیلم و سریال های جدید از چند هفته پیش خیلی ضعیف شده

Yasin
مدیر

سلام
همینطور که میدونید جدیدا سایتای مثل دیبا و فیلم تو مووی دچار مشکل شدند و این دو سایت اکثر فیلم و سریال های محبوب رو ترجمه میکردن و بابت ترچمه به مترجما هزینه ای پرداخت میکردند که سریع و در اول فرصت انجام میدادن ولی الان قضیه فرق کرده ، ما هم انشالله وقتش رسید تیم ترجمه تشکیل خواهیم داد

hamid
مهمان
hamid

سلام خسته نباشید خواستم بپرسم این هفته نسخه کیفیت بالا  رو قرار نمیدید؟ 1080p casstudio

Yasin
مدیر

سلام این نسخه یکم دیرتر میاد ، و اضافه میشه

علی
مهمان
علی

سلام ممنون از سایت خوبتون ببخشید میشه بگید فیلم ها و سریال های سایت سانسور شده هست یا خیر ممنون

Yasin
مدیر

سلام
همه فیلم و سریالها زبان اصلی میباشد و سانسور شده نیست

Nader.a
مهمان
Nader.a

اقا سلام .وقتتون بخیر .لطفا فصل ۱۰ قسمت سوم نسخه ی ۳ گیگ رو هم اضافه کنید.با سپاس از تیم قویه پرشیا دانلود

Yasin
مدیر

یکم شعور داشته باش و صبر کن بد نیس ، بعد سه ساعت با واکنش تند کامنت میدی که چی؟ میخوای فرهنگ زشت تو به رخ بقیه بکشی ، باشه؟ دست مریزاد! اصن لازم نیس شما بگی نسخه فلان این سریال اومده چون وقتی بیاد خودم اضافه میکنم ، موفق باشی تو کارت

Nader.a
مهمان
Nader.a

اقا مع ذرت بابت بی ادبی که کردم.دارم دوران بلوغ رو سپری میکنم.اصلا رفتار و حرکاتم دست خودم نیست.سایتا رو هم که بستن  همش تو دیوارم این روزا.شرمنده اگه بی ادبی کردم.هر چی گفتم با خودم بودم.مثه سگ پشیمونم.ببخش بزرگوار

Yasin
مدیر

دمت گرم نادر عزیز 🙂 حله

hamid
مهمان
hamid

سلام خسته نباشید خدا قوت … خواستم بپرسم این نسخه اکستند که قرار دادید انکود آمازون هست؟ یا tbs

Yasin
مدیر

سلام حمید جان ، خیر هیچکدوم نیس ، اگه نبینی هم چیزی رو از دست نمیدی

ارش
مهمان
ارش

سلام خسته نباشید. بالای عکس زدید web-dl 720 mkvcage قسمت 3 اضاف شد. ولی داخل لینک های دانلود mkvcage نیست مشکل چیه؟ سوال بعدیم هم اینکه کیفیت mkvcage , extended هست یا نه

Yasin
مدیر

سلام خیلی ممنون بابت اطلاع
عرض کنم که خیر اکستندد نیس و از کیفیت WEB-DL 1080p AMZN | CasStudio انکود شده

محمدرضا سنایی
مهمان
محمدرضا سنایی

ممنون به خاطر سایت خوبتون مطمئن هستم به زودی شما یکی از پربیننده ترین سایتهای دانلود فیلم و سریال میشید به خاطر کیفیت کارتون  همچنین ممنون به خاطر قرار دادن انکوددهای 10 بیتی به خصوص PSA به خاطر حجم کم و کیفیت بالاش

Yasin
مدیر

خواهش محمد رضا جان ، ممنون از لطفت 🙂

ارش
مهمان
ارش

آقا ببخشید الکی ایراد میگیرم ولی خب برای قسمت 4 هم زدید web-dl mkvcage اضاف شد ولی نیست. اگه میشه تصحیح کنید. نمیدونم شاید من خیلی عجله دارم xD

Yasin
مدیر

سلام ارش جان ، ممنون که اطلاع دادی ، لینک اضافه شد

مهردادعم
مهمان
مهردادعم

عزیز سلام خسته نباشید لطفا فصل یک تا 8 و اضافه کنید ترو خدا

Yasin
مدیر

کار گروه مصادیق مجرمانه دستور بستن سرور مارو دادن ، و طی چند روز آتی برخواهیم گشت

ساسان
مهمان
ساسان

سلام و خسته نباشید .. ببخشید برای قسمت پنجم ( فصل ده) نسخه های وب دی ال قرار نمی دید؟

Yasin
مدیر

کار گروه مصادیق مجرمانه دستور بستن سرور مارو دادن ، و طی چند روز آتی برخواهیم گشت

Ehsan
مهمان
Ehsan

سلام ادمین محترم خسته نباشید.اگه میشه لطفا قسمت 4  WEB-DL.PerDL رو درست کنید چون واقعا بین همشون این بهترین کیفیت و با حجم متوسط هس فقط. به هرحال ممنون میشم هرچه زودتر تصحیح بشه لطفا.

Yasin
مدیر

چشم به زودی تا چند روز دیگه همه لینکا اوکی میشه

arash
مهمان
arash

سلام خسته نباشید. لینک ها رو به web dl های جدیدتر بروز نمی کنید بخاطر کار گروه مصادیق مجرمانه هست؟ اگر نه تا کی بروز میشن؟

arash
مهمان
arash

سلام و خسته نباشید. قسمت 5 فصل 10 رو web dl mkvcage رو قرار نمیدید؟

Yasin
مدیر

سلام دوست عزیز
mkvcage دو هفته ای هس فعالیتی نمیکنه

arash
مهمان
arash

اقا ببخشید قسمت 5 web-dl 720 pahe در واقع web-dl قسمت 6 هست. اگه میشه اصلاح کنید و قسمت 5 هم قرار بدید

Yasin
مدیر

ممنون بابت اطلاع تصحیح شد

omid
مهمان
omid

سلام لطفا WEB-DL 1080p | PerDL  قسمت 5 اضافه کنید ممنون 

Yasin
مدیر

WEB-DL 1080p | Pahe اضافه شده

ساسان
مهمان
ساسان

سلام خسته نباشید .. میشه و لطف کنید برای قسمت های 4 و 6 هم WEB-DL 1080p | Pahe بزارید .. ممنونم

امید
مهمان
امید

سلام لطفا کیفیت predl  به همه سریال ها اضافه کنید قسمت 7 8 بزارید ممنون

محمد
مهمان
محمد

با تشکر از سایت خوبتون اگه امکانش هست کیفیت ها بهتری رو هم قرار بدید 

hamid
مهمان
hamid

با تشکر از زحماتتون قسمت 8 اومده .. منتظر نسخه 1080 casstudio هستیم

Yasin
مدیر

اضافه میشه

ساسان
مهمان
ساسان

سلام قسمت هشت نسخه وب دی ال رو کی قرار می دید؟ ممنونم از زحمات شما

Yasin
مدیر

بله امروز اضافه میشه

احسان
مهمان
احسان

چرا سرعت دانلود انقدر پایینه عملا نمیشه دانلود کرد.

Yasin
مدیر

سلام ، در حال بررسی هستیم ، بزودی درست میشه

احسان
مهمان
احسان

خیلی ممنون

حبیب
مهمان
حبیب

سلام و ممنون از زحمات شما! یک خواهش دارم این که من تصمیم دارم همه فصل‌های این سریال رو با کیفیت 720 x265 دانلود کنم چون خوب و کم حجم تر است. ممنون میشم فصل های ابتدایی را با دیگر انکود ها هم بذارید. 

حسین
مهمان
حسین

سلام ببخشید کیفیت pahe بهتره یا psa ؟

Yasin
مدیر

اگه میخواین با تلویزیون ببینید pahe ، در غیر اینصورت PSA

محمد
مهمان
محمد

ba salm bebakhshid chera sayteton baram fagat neveshte shode va gerafik nadare fagat neveshte hast

Yasin
مدیر

با مرورگرای معروف مثل کروم و فایرفاکس استفاده کنید ، و کش مرورگرتون رو خالی کنید

محمد محمودی
مهمان
محمد محمودی

با سلام خدمت شما با سایت خیلی خیلی خوبتون
میخواستم بدونم چرا وقتی باکامپیوترم میام تو سایت شما فقط نوشته تیتر وار داره و بدون هیچ طراحی فقط نوشتس
چیکار باید بکنم؟

Yasin
مدیر

سلام عزیز
کش مرورگرتون رو خالی کنید ، اگه درست نشد دوباره اطلاع بدید و یه اسکرین شات بفرستید

حسین
مهمان
حسین

سلام ببخشید کیفیت WEB DL FULL HD کی اضافه میشه؟

Yasin
مدیر

اضافه شد حسین عزیز

فرهاد
مهمان
فرهاد

بهتره بنویسید درحال فرار در دنیایی مملو از انسان ها هستند.بیشتر داستان روی جنگ انسان با انسان تمرکز داره.مسخرشو در آوردن با این فیلمشون

پدرام
مهمان
پدرام

تو جی از فیلم میفهمی بابا
این سریال ترکونده برنده چندتا جایزس
اتفاقا موضوع همینه که میگی
آخرالزمان

دانلود سریال the walking dead فصل 10,دانلود سریال the walking dead فصل ۱۰,دانلود سریال the walking dead فصل دهم,دانلود سریال the walking dead بدون سانسور,دانلود سریال the walking dead زیرنویس چسبیده,دانلود سریال the walking dead با زیرنویس فارسی,دانلود سریال the walking dead season 10 episode 9,دانلود سریال the walking dead فصل 7

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال The Walking Dead بدون سانسور

دانلود سریال The Walking Dead با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید