برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Titans
BluRay
IMDb 7.8/10 - 58155
در حال پخش - فصل : 2 - قسمت : 13
اولین نفر باشید 0٫00

گروهی از ابرقهرمانان DC تشکیل تیمی می دهند تا در برابر دشمنان از مردم دفاع کنند.

فصل 2 کیفیت BluRay 1080p_720p | Pahe اضافه شدند

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0111 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 759.04 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 395.98 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 4.12 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 2.58 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 105.5 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 181.28 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 198.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 362.14 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.19 GB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 658.57 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 343.61 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.68 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 2.26 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 91.56 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 157.29 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 172.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 314.19 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.03 GB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 817.37 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 426.05 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 4.74 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 3.11 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 113.57 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 195.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 213.64 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 389.98 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.3 GB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 670.08 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 349.6 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.07 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.99 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 93.16 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 175.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 319.71 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.05 GB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 606.35 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 316.34 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.09 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.97 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 84.29 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 144.79 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.57 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 289.27 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 979.19 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 701.98 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 366.05 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.37 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 2.15 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 97.6 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 167.63 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 183.6 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 334.93 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.1 GB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 696.55 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 363.19 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.51 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 2.11 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 96.78 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 166.32 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 182.07 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 332.36 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.1 GB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 641.68 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 334.56 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.16 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 2.03 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 89.21 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.25 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 167.84 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 306.14 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.01 GB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 696.41 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 363.24 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.83 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 2.46 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 96.78 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 166.27 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 182.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 332.23 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1.09 GB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 611.45 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 319.07 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.09 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 2.17 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 85.02 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 146.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.94 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 291.7 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 972.89 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 646.8 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 337.2 MB
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 3.55 GB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 2.32 GB
کیفیت : Bluray 480p x265 حجم : 89.85 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.3 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 169.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 308.49 MB
کیفیت : Bluray 1080p x265 حجم : 1 GB
ورود به پوشه
فصل 0213 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 492.95 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 809.67 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 949.23 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 196.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 234.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 523.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.21 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 767 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 400.27 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 422.49 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 581.25 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 952.62 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 144.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 188.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 408.07 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 166.39 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 560.69 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.41 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 374.99 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 656.96 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 728.41 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 130.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 172.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 473.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 170.62 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 578.08 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.26 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 514.24 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 678.5 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 766.24 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 146.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 232.05 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 438.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 191.44 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 617.43 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.22 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 462.19 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 558.08 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 644.1 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 131.98 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 194.09 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 434.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 148.47 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 519.75 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.37 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 384.88 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 540.67 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 737.81 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 118.98 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 173.36 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 428.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 155.77 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 531.39 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.22 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 341.67 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 547.96 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 620.36 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 105.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 150.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 433.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 138.62 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 479.25 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.14 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 440.7 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 798.71 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 876.16 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 176.92 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 202.82 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 484.08 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 176.96 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 652.03 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.03 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 394.46 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 748.9 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 872.91 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 169.42 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 195.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 338.8 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 170.29 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 606.84 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.31 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 392.8 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 699.58 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 824.65 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 170.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 198.05 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 299.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 174.26 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 591.37 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 300.3 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 461.89 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 576.12 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 823.18 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 177.66 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 211.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 382.19 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 188.82 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 661.71 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.25 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 414.24 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 799.16 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 885.66 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 178.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 202.88 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 396.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 203.83 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 675.61 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.29 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 619.94 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 542.95 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 925.07 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 211.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 264.39 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 363.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 218.91 MB
کیفیت : BluRay 1080p | Pahe حجم : 736.93 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.2 MB
1 برد
4 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

7
دیدگاه بگذارید

avatar
4 موضوعات نظر
3 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
5 نویسنده های نظر
نویدحامدYasinروجاعاطفه نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
عاطفه
مهمان
عاطفه

خیلی ممنون که اینقد سریع و رایگان واسمون گذاشتید دمتون گرم و خسته نباشید

روجا
مهمان
روجا

چرا لینک های دانلود باز نمیشن؟من تا 1 هفته پیش مشکلی نداشتم ولی الان باز نمیشه?

حامد
مهمان

سلام چرا سایت بروز رسانی نمیشه دیگه الان چند روز میشه

نوید
مهمان
نوید

سلام سایت رو چند روزی بروز نمی کنید و خیلی هم کند هست !!!!مشکلی پیش اومده ؟

سریال titans فصل 2,سریال titans فصل 2 قسمت 1,سریال titans قسمت 9 زیرنویس فارسی,سریال titans فصل 1 قسمت 1,سریال titans فصل 2 قسمت 11,سریال titans فصل 2 قسمت 7,سریال titans فصل 2 قسمت 9,سریال titans فصل 2 قسمت 10,سریال titans فصل 2 قسمت 12,سریال titans فصل 2 قسمت 8,سریال titans فصل 2 قسمت 6,سریال titans فصل 2 قسمت 2,سریال titans فصل 2 قسمت 1 دوبله فارسی,سریال titans فصل 3,سریال titans فصل 2 قسمت 3,سریال titans فصل 2 قسمت 4,سریال titans فصل 2 قسمت 5,سریال titans فصل 2 قسمت 13,سریال titans دوبله فارسی,سریال titans فصل 1 قسمت 7

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Titans بدون سانسور

دانلود سریال Titans با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید