برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Voice
WEB-DL
IMDb 6.5/10 - 11316
ژانر:
در حال پخش - فصل : 18 - قسمت : 14
اولین نفر باشید 0٫00

چهار هنرمند و موسیقیدان معروف به دنبال صداهایی هستند که با تعلیم انها را به یک سوپراستار تبدیل کنند

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0111 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 355.4 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 350.68 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 349.69 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 349.83 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 349.8 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 700.54 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 700.79 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 699.82 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 349.6 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 700.64 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 349.64 MB
ورود به پوشه
فصل 0221 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 254.02 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 599.84 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 496.87 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 700.03 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 500.77 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 530.99 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 467.36 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 511.12 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 500.07 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 583.75 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 290.37 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 553.23 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 142.24 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 580.33 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 312.75 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 638.2 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 274.81 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 607.84 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 326.91 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 725.62 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 836.88 MB
ورود به پوشه
فصل 0332 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 633.65 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.85 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 299.87 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 150.62 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 300.58 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 150.61 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 299.31 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.95 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 866.54 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 150.75 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 299.23 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 150.64 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 342.07 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 150.81 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 300.27 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 300.53 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 300.31 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 299.59 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 150.8 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 578.67 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 394.58 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 616.92 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 312.13 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 644.58 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 291.93 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 679.08 MB
قسمت 28
کیفیت : 480p حجم : 318.89 MB
قسمت 29
کیفیت : 480p حجم : 317.31 MB
قسمت 30
کیفیت : 480p حجم : 150.56 MB
قسمت 31
کیفیت : 480p حجم : 537.49 MB
قسمت 32
کیفیت : 480p حجم : 299.52 MB
ورود به پوشه
فصل 0428 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 357.91 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.87 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 300.25 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.89 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 566.84 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.86 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 576.56 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.83 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 300.47 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.74 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 299.12 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 299.51 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 150.74 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 300.76 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 299.47 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 150.06 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 299.24 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.72 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 300.79 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 150.69 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 701.94 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 386.6 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 520.8 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 269.47 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 384.94 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 150.84 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 529.75 MB
قسمت 28
کیفیت : 480p حجم : 726.92 MB
ورود به پوشه
فصل 0527 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 300.69 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 324.64 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 324.38 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 300.23 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 325.74 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 324.95 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 399.89 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 199.89 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 400.28 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 383.72 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 399.73 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 444.28 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 399.99 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 399.54 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 150.63 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 626.91 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.76 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 300.7 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 150.63 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 300.51 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 150.58 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 300.86 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 150.59 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 150.53 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 334.51 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 300.76 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 757.66 MB
ورود به پوشه
فصل 0627 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 300.54 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.9 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 300.78 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.92 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 300.61 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 380.19 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 300.37 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.72 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 300.81 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.85 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 300.58 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 399.87 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 150.72 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 400.19 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 200.07 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 300.71 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.55 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 300.69 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 150.78 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 300.39 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 150.7 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 399.93 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 150.82 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 638.62 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 150.96 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 300.5 MB
ورود به پوشه
فصل 0719 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 300.49 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 300.29 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 300.28 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 300.34 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 300.9 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 300.76 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 300.81 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.9 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 300.28 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.74 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 300.52 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.71 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 300.33 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 150.81 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 300.73 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 300.53 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 300.76 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 150.87 MB
ورود به پوشه
فصل 0828 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 300.6 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 300.42 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 300.88 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 300.89 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 300.99 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 300.22 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 300.65 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 300.45 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.77 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 300.52 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 150.76 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 300.45 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 150.63 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 300.09 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 300.69 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 150.85 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 300.28 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.69 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 300.36 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 150.64 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 300.16 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 150.6 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 479.9 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 329.89 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 672.45 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 379.4 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 490.5 MB
قسمت 28
کیفیت : 480p حجم : 575.63 MB
ورود به پوشه
فصل 0927 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 300.31 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 300.47 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 300.49 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 300.3 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 300.51 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 300.33 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 300.43 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 150.87 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 300.82 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.77 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 300.58 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 150.88 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 300.5 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 150.88 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 300.75 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 300.29 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.69 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 300.38 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 150.79 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 300.35 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 150.7 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 300.31 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 150.75 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 300.49 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 150.61 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 500.53 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 788.03 MB
ورود به پوشه
فصل 1028 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 476.45 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 470.93 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 474.94 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 468.8 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 300.8 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 300.44 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 300.73 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 300.58 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 150.93 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 300.51 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 248.74 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 300.62 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 150.81 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 300.86 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 300.7 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 150.19 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 300.25 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.67 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 300.15 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 149.87 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 300.4 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 150.68 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 300.56 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 150.77 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 300.43 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 150.75 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 300.63 MB
قسمت 28
کیفیت : 480p حجم : 300.87 MB
ورود به پوشه
فصل 1126 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 136.87 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 488.67 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 469.66 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 240.39 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 467.86 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 450.54 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 271.88 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 532.93 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 257.28 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 518.32 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 254 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 512.56 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 247.1 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 516.38 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 269.71 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV x264 حجم : 868.39 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 516.14 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 278.16 MB
قسمت 19
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 300.82 MB
قسمت 20
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 304.51 MB
قسمت 21
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 594.4 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 248.95 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 532.6 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 262.16 MB
قسمت 25
کیفیت : HDTV x264 حجم : 651.69 MB
قسمت 26
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 733.26 MB
ورود به پوشه
فصل 1228 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 365.39 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 185.32 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 315.36 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 635.1 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 331.72 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 315.05 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.05 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.99 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 378.61 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.74 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 376.46 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.14 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 367.41 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.64 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 358.85 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.63 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 358.24 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 358.03 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 345.23 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.4 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 345.97 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.04 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 345.93 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.4 MB
قسمت 25
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 346 MB
قسمت 26
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.74 MB
قسمت 27
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 337.22 MB
قسمت 28
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 344.06 MB
ورود به پوشه
فصل 1328 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 436.72 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 216.36 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 439.09 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 202.89 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 428.21 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 210.39 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 479.15 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 234.89 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 461.67 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 255.24 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 474.11 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 225.92 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 490.33 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 230.41 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 448.68 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 212.52 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 228.04 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 501.74 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 317.01 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 532.23 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 286.43 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 538.85 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 261.5 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 516.76 MB
قسمت 25
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 262.9 MB
قسمت 26
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 472.95 MB
قسمت 27
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 220.99 MB
قسمت 28
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 593.66 MB
ورود به پوشه
فصل 1429 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 440.78 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 212.69 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 430.09 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 220.42 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 421.75 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 235.62 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 489.72 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 593.71 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 476.52 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 227.42 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 487.52 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 468.31 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 220.33 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 451.37 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 261.56 MB
قسمت 16
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 504.48 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 217.34 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 253.68 MB
قسمت 19
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 463.82 MB
قسمت 20
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 298.6 MB
قسمت 21
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 481.6 MB
قسمت 22
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 250.88 MB
قسمت 23
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 486.63 MB
قسمت 24
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 249.86 MB
قسمت 25
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 511.17 MB
قسمت 26
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 244.71 MB
قسمت 27
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 510.41 MB
قسمت 28
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 279.3 MB
قسمت 29
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 611.03 MB
ورود به پوشه
فصل 1527 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 464.35 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 223.49 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 448.07 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 231.47 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 465.79 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 273.86 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 472.07 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 255.68 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 492.8 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 242.21 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 480.98 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 233.26 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 464.33 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 257.53 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 560.46 MB
قسمت 16
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 276.22 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 470.41 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 270.77 MB
قسمت 19
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 542.56 MB
قسمت 20
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 275.81 MB
قسمت 21
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 521.17 MB
قسمت 22
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 243.61 MB
قسمت 23
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 553.22 MB
قسمت 24
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 281.63 MB
قسمت 25
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 573.37 MB
قسمت 26
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 305.65 MB
قسمت 27
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 658.76 MB
ورود به پوشه
فصل 1619 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 720p حجم : 1.7 GB
قسمت 02
کیفیت : 720p حجم : 885.58 MB
قسمت 03
کیفیت : 720p حجم : 1.69 GB
قسمت 04
کیفیت : 720p حجم : 847.25 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 494.84 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 466.36 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 506.15 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 227.77 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 550.62 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 263.38 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 232.72 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 600.78 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 264.84 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 506.05 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 263.61 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 472.72 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 247.17 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 511.15 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 738.35 MB
ورود به پوشه
فصل 1721 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 466.72 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 467.77 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | PerDL حجم : 823.59 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 235.77 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 236.31 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | PerDL حجم : 524.44 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 442.27 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 443.33 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 234.72 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 235.26 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 425.56 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 213.78 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 214.32 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 492.16 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 251.65 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 481.95 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 243.44 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 476.13 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 226.5 MB
قسمت 16
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 237.42 MB
قسمت 17
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 481.19 MB
قسمت 18
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 283.21 MB
قسمت 19
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 486.26 MB
قسمت 20
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 287.54 MB
قسمت 21
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 520.38 MB
قسمت 22
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 236.02 MB
قسمت 23
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 561.14 MB
قسمت 24
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 319.19 MB
ورود به پوشه
فصل 1814 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 441 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 218 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 421.42 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 419.96 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 448.53 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 462.53 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 466.77 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 457.97 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 463.01 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 453.3 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 490.14 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 416.43 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 173.9 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB-DL 480p | RMTeam حجم : 506.13 MB
 • منتشر کننده :

  پرشین دانلود

 • نام فیلم :

  The Voice

 • امتیاز :

  6.5

 • تعداد رای :

  11,316

 • امتیاز متاکریتیک :

  58

 • سال انتشار :
 • حجم :

  820 MB

 • کیفیت :

  WEB-DL

 • رده سنی :

  +10

 • کارگردان :

 • کشور :

 • ژانر :

 • زبان :

  English

 • زمان :

  60 دقیقه

 • شبکه :

  NBC

دریافت جایزه 7 امی
31 برد و 106 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

28
دیدگاه بگذارید

avatar
15 موضوعات نظر
13 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
13 نویسنده های نظر
Javad khSaraتیزکمحمد رحمتیوفا نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
مهدی
مهمان
مهدی

ممنوناولین سایتی هستید که فصل ۱۷ ویس و به صورت رایگان قرار داده 

نسترن
مهمان
نسترن

سلام ضمن خسته نباشید به ادمین سایت که خیلی به روز هستند ادمین جان کیفیت قسمت دو از فصل هیفده ۴۸۰ هست ولی در عنوان ۷۲۰ تایپ شده  ممنون از زحممتون

rza
مهمان
rza

سلام . سرور های شما عزیزان هم در ایران قرار داره ؟ بدلیل قطع شدن بقیه سایت ها میپرسم.

زهرا
مهمان
زهرا

سلام منم به نوبه خودم تشکر میکنم از ادمین خیلی بروزید

yoda
مهمان
yoda

merci va merci va merciiiii

mlb
مهمان
mlb

behtarin hastid vagean

وفا
مهمان
وفا

سلام آیا می توان تقاضای فصل دهم این مسابقات را کرد. با احترام وفا 

محمد رحمتی
مدیر

سلام تمام 17 فصل این مجموعه قرار گرفت

تیزک
مهمان
تیزک

سلام ممنون بخاطر گذاشتن تمام فصل ها سایت بسیار خوبی دارید امیدوارم همیشه موفق باشید تیزک 

وفا
مهمان
وفا

سلام سپاس فراوان بخاطر اینکه به درخواست کاربر احترام می گزارید. با احترام وفا 

تیزک
مهمان
تیزک

سلام جزء فصل هفده بقیه حذف ممنون 

محمد رحمتی
مدیر

سلام آیا مشکلی دارن ؟

تیزک
مهمان
تیزک

سلام هیچ مشکلی نیست اگر بی ادبی شد شما به بزرگواری خودتون ببخشید تیزک 

محمد رحمتی
مدیر

نه بابا بی ادبی کجا بود. من فکر کردم مشکلی دارن 🙂

وفا
مهمان
وفا

سلام خدمت ادمین عزیز از فصل یک تا شانزده شماره نا محبوب 404 می دهد ولی با تمام خستگی ها جناب رحمتی خدا قوت با تمام وجود با احترام وفا- تیزک- محمد 

محمد رحمتی
مدیر

سلام شما لطف دارید برای فایل ها مشکلی به وجود آمده در آینده درست میشه

Sara
مهمان
Sara

سلام مرسی از سایت خوبتون. فصل 18 هم در حال پخشه اگه ممکنه تو سایت بذاریدش.

Javad kh
مهمان
Javad kh

سلام ببخشید فصل ۱۷ تماما زیرنویس شده یا نه؟

وفا
مهمان
وفا

سلام
تلاش شما قابل تقدیر می باشد.
من امید دارم که مشکل لینک
the Voice
حل گزدد.
واقعا ممنون از پشت کار تان
با احترام وفا

The Voice پرشين دانلود, دانلود The Voice, دانلود رايگان فصل 17 سريال The Voice, دانلود رایگان سریال The Voice, دانلود زيرنويس فارسي فصل هفدهم سريال The Voice, دانلود سريال The Voice, دانلود سريال The Voice با لينک مستقيم, دانلود سريال The Voice فصل 17, دانلود فصل هفدهم سريال The Voice, دانلود فصل 17 سريال The Voice با زيرنويس فارسي, دانلود فصل 17 سریال Bluff City Law کیفیت وب, دانلود فصل 1 قسمت 1 سريال Bluff City Law, دانلود فصل یک سريال Bluff City Law زیرنویس فارسی فصل 17 The Voice, سریال The Voice, فصل 17 سريال The Voice,سریال The Voice,فصل جدید سریال The Voice,

| | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال The Voice بدون سانسور

دانلود سریال The Voice با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید