برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Chicago P.D
HDTV
IMDb 8.1/10
در حال پخش - فصل : 7 - قسمت : 16

درمورد اداره پلیس منطقه ۲۱ شیکاگو می باشد که از ۲ گروه متفاوت پلیس عمومی و واحد اطلاعات تشکیل شده و ماجراها و رویداد هایی که این گروه ها با آن مواجه میشوند

دانلود رایگان سریال Chicago P.D

قسمت 16 از فصل 07 اضافه شد

کیفیت WEBRip 720p X265| PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 480p | RMT اضافه شد

دانلود سریال ها با ترافیک نیم بها محاسبه می شود، فیلترشکن خودتان را خاموش کنید
فصل 0115 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.9 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.74 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.87 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.79 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.75 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.79 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.85 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.88 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.87 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183.61 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.86 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.74 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.81 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.73 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.96 MB
فصل 0223 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.23 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.03 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.79 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.81 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.15 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.47 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 198.78 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.21 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.52 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.42 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.83 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.59 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183.63 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.89 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.13 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.88 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.44 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.87 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.81 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 331.14 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.38 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.68 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.29 MB
فصل 0322 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 215.92 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 233.15 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 224.3 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 215.13 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 300.73 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 202.18 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 198.97 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 188.09 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 150.97 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 204.14 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 188.72 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 151.01 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 173.98 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 150.96 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 192.41 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 175.66 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 179.54 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 187.7 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 150.89 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 150.74 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 151.05 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 178.53 MB
فصل 0423 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 235.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.27 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 203.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 245.36 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.07 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 191.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.35 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.15 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.26 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.18 MB
قسمت 07
کیفیت : 720p x264 حجم : 275.87 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 351.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 425.74 MB
قسمت 08
کیفیت : 720p x264 حجم : 275.98 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.36 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 181.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.34 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.16 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.33 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 143.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 168.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.34 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 186.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.21 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 182.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.35 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.96 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.25 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 172.36 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.13 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.12 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 186.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.34 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.14 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 273.98 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 190.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.16 MB
فصل 0522 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 256.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.98 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 251.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.01 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 236.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.73 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 238.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.95 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.35 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.76 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.29 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.38 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.59 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 187.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.13 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.8 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.85 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.43 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 195.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.44 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.28 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.88 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 186.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.87 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.28 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.92 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.17 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.36 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.85 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 312.32 MB
فصل 0622 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.47 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 203.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.03 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.38 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 208.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 268.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.61 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.32 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.71 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.75 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 193.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.01 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 293.19 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 169.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 221.38 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 309.6 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.9 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 191.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.81 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.5 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 234.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.77 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.58 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 205.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 309.36 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.27 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.53 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 142.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.29 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 149.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 190.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 310.24 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.8 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 152.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.54 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.74 MB
فصل 0716 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 699.6 MB
کیفیت : 480p حجم : 174.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.73 MB
کیفیت : 720p حجم : 423.96 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 675.68 MB
کیفیت : 480p حجم : 159.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.13 MB
کیفیت : 720p حجم : 410.04 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 677.41 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.53 MB
کیفیت : 720p حجم : 423.5 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 698.16 MB
کیفیت : 480p حجم : 196.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 255 MB
کیفیت : 720p حجم : 424.06 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 699.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.39 MB
کیفیت : 720p حجم : 422.64 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 699.28 MB
کیفیت : 480p حجم : 169.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.83 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 698.63 MB
کیفیت : 480p حجم : 164.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.38 MB
کیفیت : 720p حجم : 378.02 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 842.17 MB
کیفیت : 480p حجم : 178.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 230.08 MB
کیفیت : 720p حجم : 408 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 699.21 MB
کیفیت : 480p حجم : 152.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.06 MB
کیفیت : 720p حجم : 411.54 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 524.15 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 471.09 MB
کیفیت : 480p حجم : 146.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 300.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.39 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 520.38 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 534.95 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 172.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.52 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 222.22 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 513.44 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 513.94 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 141.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 182.67 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 720p X265 | PSA حجم : 194.43 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | RMT حجم : 151.19 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 523.39 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 454.69 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 162.29 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 300.11 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 209.38 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 664.75 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 488.83 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 167.61 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 307.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 212.32 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 518.2 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 478.54 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 147.69 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 297.62 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 190.61 MB
2 برد و 5 نامز دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

2
دیدگاه بگذارید

avatar
1 موضوعات نظر
1 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
2 نویسنده های نظر
Yasinمهدی نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
مهدی
کاربر
مهدی

سلام استاد یاسین عزیزاگر امکانش هست فصل یک تا ششم رو با کیفیت 720p x265 قرار بدید !!!با تشکر فراوان از زحماتی بیکران شما

Chicago P.D, دانلود رايگان فصل 07 سريال Chicago P.D, دانلود زيرنويس فارسي فصل 7 سريال Chicago P.D, دانلود سريال Chicago P.D, دانلود سريال Chicago P.D فصل هفتم, دانلود فصل 07 سريال Chicago P.D, دانلود فصل 7 سريال Chicago P.D, دانلود فصل هفتم Chicago P.D , دانلود فصل 07 سريال Chicago P.D, دانلود فصل 7 سريال Chicago P.D با زيرنويس فارسي, دانلود فصل 07 سريال Chicago P.D با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل 07 سريال Chicago P.D,

| | | | | | | | | | | |

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
+ +