برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Goldbergs
HDTV
IMDb 8.1/10
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 7 - قسمت : 22

این نمایش ABC در دهه 1980 در جنکینتاون ، پنسیلوانیا برگزار می شود و زندگی خانواده ای به نام گلدبرگ را دنبال می کند.

قسمت 15 از فصل 07 اضافه شد

دانلود از سرور tvto.ga با ترافیک نیم بها حساب می شود
جستجوی زیرنویس
فصل 0123 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p حجم : 75.46 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p حجم : 75.49 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p حجم : 75.43 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p حجم : 85 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p حجم : 85 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p حجم : 75.48 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p حجم : 84.99 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p حجم : 84.93 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p حجم : 90 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p حجم : 89.93 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p حجم : 85.9 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p حجم : 75.46 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p حجم : 85.92 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p حجم : 75.46 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p حجم : 98.87 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p حجم : 98.92 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p حجم : 99 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p حجم : 86 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p حجم : 86.06 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p حجم : 85.92 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p حجم : 99.02 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p حجم : 91.99 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p حجم : 75.43 MB
فصل 0224 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 97.15 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 106.28 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 107.12 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 106.81 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 98.15 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 98.47 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 108.52 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 89.97 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 99.22 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 104.27 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 103.24 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 95.56 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 88.88 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 112.27 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 106.95 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 104.03 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 107.44 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 96.91 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 93.55 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 98.78 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 98.94 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 104.48 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 92.97 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 109.42 MB
فصل 0324 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 109.01 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 101.72 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 104.99 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 105.46 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 110.13 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 75.44 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 75.47 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 103.34 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 108.48 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 106.14 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 75.52 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 114.08 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 113.23 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 98 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 75.39 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 102.68 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 112.88 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 102.84 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 100.8 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 75.53 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 75.49 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 75.41 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 75.46 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 75.53 MB
فصل 0424 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.24 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 106.38 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 101.22 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 92.13 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 99.71 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 92.64 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.99 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 92.27 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 105.24 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.57 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 88 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.04 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.82 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 90.34 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 89.31 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.97 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 110.18 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.4 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.86 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.66 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 111.35 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.5 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.08 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.75 MB
فصل 0522 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.97 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 102.26 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.39 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.5 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 87.07 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.23 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.12 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 116.03 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.39 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 96.48 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 105.05 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.11 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 87.04 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 113.11 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.11 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 87.87 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 108.11 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 108.96 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.39 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 109.6 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 90.81 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.71 MB
فصل 0623 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 136.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 158.77 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 87.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 124.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.97 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 153.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.97 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 99.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 153.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.25 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 92 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 120.75 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 159.01 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 83.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 126.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.72 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 138.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.95 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 90.71 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 117.66 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 158.86 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 105.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 158.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.82 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 91.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 141.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.75 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 89.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 135.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.95 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 146.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.04 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 86.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 132.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.11 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 104.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 167.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.11 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 147.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.99 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 118.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 176.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.97 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 102.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 157.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.93 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 143.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.83 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 90.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 135.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.95 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 109.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 142.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 159.04 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 104.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 153.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.03 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 95.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 140.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 154.96 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 150.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 155.69 MB
فصل 0715 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 362.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 112.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 151.45 MB
کیفیت : 720p حجم : 218.32 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 360.42 MB
کیفیت : 480p حجم : 97.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 127.62 MB
کیفیت : 720p حجم : 217.44 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 363.76 MB
کیفیت : 480p حجم : 90.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 117.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 218.04 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 350.21 MB
کیفیت : 480p حجم : 103.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 137.42 MB
کیفیت : 720p حجم : 218.17 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 350.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 104.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 144.57 MB
کیفیت : 720p حجم : 218.01 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 350.33 MB
کیفیت : 480p حجم : 103.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 137.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 200.32 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 350.4 MB
کیفیت : 480p حجم : 115.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 158.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 209.82 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 350.31 MB
کیفیت : 480p حجم : 97.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 127.11 MB
کیفیت : 720p حجم : 214.01 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p حجم : 368.24 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 287.88 MB
کیفیت : 480p حجم : 91.63 MB
کیفیت : x265 حجم : 116.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 180.04 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 434.68 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 349.23 MB
کیفیت : 480p حجم : 106.04 MB
کیفیت : 720p حجم : 165.96 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 137.98 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 269.01 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 356.6 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 108.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 156.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 142.17 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 268.7 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 315.83 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 101.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 129.69 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 269.12 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 296.19 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 97.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.23 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 127.19 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 269.52 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 335.1 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 102.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 157.17 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 133.22 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 427.63 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 338.77 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 108.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 153.7 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 140.42 MB
۴ نامزدی در ۱۲ نامزد را کسب کرد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

شما بیشتر از کدام استفاده می کنید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

The Goldbergs, دانلود The Goldbergs, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال The Goldbergs, دانلود رایگان سریال The Goldbergs, سریال The Goldbergs کامل , دانلود سریال The Goldbergs با لینک مستقیم, دانلود سریال The Goldbergs با زیرنویس فارسی, دانلود سریال The Goldbergs 2013 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال The Goldbergs بدون سانسور

دانلود سریال The Goldbergs با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید